Algemene voorwaarden winkel

1.Algemene verkoopvoorwaarden
1.1In iedere vestiging van Klikket wordt aan de bezoeker middels een duidelijk zichtbaar opgehangen poster kenbaar gemaakt dat Klikket algemene verkoopvoorwaarden voor verkopen aan consumenten hanteert.
1.2De algemene verkoopvoorwaarden van Klikket liggen in iedere vestiging van Klikket ter inzage, zijn ter plekke digitaal opvraagbaar en mogen kosteloos worden meegenomen, desgewenst worden deze op verzoek van de klant kosteloos toegezonden en zij zijn tevens te raadplegen op www.klikket.nl.
1.3Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst.
1.4Om een beroep te kunnen doen op deze algemene verkoopvoorwaarden zal in ieder geval ook voldaan moeten worden aan de voorwaarden die gesteld worden aan een consumentenkoop in de Nederlandse wet- en regelgeving. Tot uitgangspunt bij het opstellen van deze algemene verkoopvoorwaarden is genomen de dwingendrechtelijk geldende Nederlandse wet- en regelgeving voor consumentenkoop inclusief de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Indien een wetswijziging van de regeling inzake consumentenkoop daartoe op enig moment noodzaakt, zullen deze algemene verkoopvoorwaarden, niettegenstaande een mogelijk andersluidende tekst, steeds zo worden geïnterpreteerd en gehanteerd door Klikket dat zij volledig in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende wet- en regelgeving inzake consumentenkoop.
1.5Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Klikket en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.
1.6Naast deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen – uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven – aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Klikket is ingestemd.
1.8Klikket behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2.Definities en toepasselijkheid
2.1In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Klikket. In deze voorwaarden aangeduid als: Klikket. Alle voor het publiek toegankelijke Klikket verkooppunten in Nederland die onderdeel uitmaken van Klikket. b. Klant Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Klikket een aanbieding of prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Klikket een Overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt. c. Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Klikket en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. d. Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Klikket. e. Kassabon Met kassabon wordt bedoeld: – De originele kassabon van Klikket. – Met de kassabon wordt door Klikket in specifieke gevallen gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet voor de Klant toegestane methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan.
f. Non-conformiteit Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit. g. Economische levensduur Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt. h. Overmacht Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Klikket geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Klikket kan worden verlangd.
2.2Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Klikket, op alle orderbevestigingen en bestelformulieren van Klanten, op iedere door Klikket met een Klant gesloten Overeenkomst en op alle andere rechtshandelingen tussen Klikket en de Klant.
3.Prijzen
3.1Aanbiedingen in foldermateriaal, prijsopgaven en offertes van Klikket vormen een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod aan de Klant om een Overeenkomst met Klikket aan te gaan. Klikket is daaraan dus niet gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig door Klikket is vastgelegd. Indien in enig geval een aanbieding, prijsopgave of offerte ondanks het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt moet worden als een aanbod, geldt dat dit aanbod vrijblijvend is en door Klikket te allen tijde kan worden herroepen of gewijzigd.
3.2Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.
3.3Prijzen die vermeld staan op de prijskaartjes die op of boven het schap of bij de betreffende producten zijn geplaatst in de Klikket vestigingen zijn te allen tijde leidend. Die prijskaartjes zijn altijd te herleiden tot specifieke producten door omschrijving c.q. artikelnummer.
3.4De verkoopprijs luidt in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.
3.5Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Klikket altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat Klikket de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.
4.Offertes
4.1Alle door Klikket uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.
4.2Indien een geoffreerd product of onderdeel van een product uit het assortiment van Klikket gaat en daardoor niet meer leverbaar is, behoudt Klikket het recht om dit product of het betreffende onderdeel uit de offerte te halen, dan wel een gelijkwaardig alternatief daarvoor aan te bieden. Indien de Klant op basis van de betreffende offerte inmiddels een Overeenkomst met Klikket heeft gesloten en de door Klikket voorgestelde wijziging wezenlijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
5.Reservering
5.1De Klant kan een product reserveren. Aan de reservering van een product zijn geen extra kosten verbonden, maar voor sommige producten geldt dat een aanbetaling is vereist. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk aan de Klant gemeld.
5.2Indien de Klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen door telefonisch contact op te nemen met Klikket (zie www.klikket.nl), het product via www.klikket.nl te reserveren of een reservering te plaatsen in samenwerking met een verkoopmedewerker in de betreffende Klikket vestiging. Klikket bericht de Klant telefonisch, per e-mail of per sms-bericht zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald.
5.3Klikket houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product 3 werkdagen beschikbaar voor de Klant.
5.4Klikket behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren.
5.5Klikket bepaalt de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen.
6.Eigendomsvoorbehoud
6.1Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft Klikket eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Klikket ter zake van enige met Klikket gesloten overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens Klikket verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.
7.Betaling
7.1De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering.
7.2Betaling dient plaats te vinden bij aflevering in contanten, middels pinbetaling of middels door Klikket uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen. Betaling per creditcard is toegestaan, mits (i) het een creditcard betreft waarvan in de vestiging staat aangegeven dat deze door Klikket wordt geaccepteerd, (ii) de Klant een identiteitsbewijs toont en als Klikket daarom vraagt, erin toestemt dat een fotokopie van dat identiteitsbewijs wordt gemaakt en die kopie door Klikket wordt behouden ten behoeve van haar interne administratie. Indien Klikket voor het gebruik van een bepaalde creditcard een vergoeding van de Klant verlangt, wordt dit door Klikket aan de Klant gemeld en staat dit ook op de Kassabon.
7.3Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant aan Klikket een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. De Klant is in een dergelijk geval tevens gehouden om de (buiten)gerechtelijke kosten die Klikket moet maken in verband met de incasso van haar openstaande vordering volledig te voldoen, met een minimum van Euro 200,-.
8.Afhalen in de winkel
8.1De overeengekomen c.q. opgegeven (af)leverdatum of levertijd vormt geen fatale termijn, geldt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie die Klikket via haar internetsite, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of in de vestiging verstrekt over leverdatum of levertijd is in alle gevallen louter indicatief.
8.2Klikket is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
8.3Indien een product niet meer leverbaar is, wordt dit aan de Klant telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt. Klikket is in een dergelijk geval niet gehouden om de Klant een vervangend product onder gelijke voorwaarden aan te bieden.
8.4Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet, mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Klikket garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.
9.Ruilen en retourneren
9.1De Klant kan bij elke vestiging van Klikket een bij Klikket gekocht product omruilen voor een of meer andere producten of retourneren tegen restitutie van de koopprijs binnen zeven (7) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, mits door de Klant aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
a. De Klant moet gelijktijdig de Kassabon overleggen;
b. Het product dient gekocht te zijn in een vestiging van Klikket;
c. Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn;
d. Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt;
e. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken;
f. Van cartridges en toners, al dan niet bij een product, mag de verpakking niet zijn geopend.
9.2Uitgesloten van omruilen en retourneren zijn:
a. Licentiegebonden producten;
b. Software producten;
c. Hygiënische producten;
d. Speciaal voor u bestelde producten.
9.3Ook uitgesloten van omruilen en retourneren zijn bij Klikket gekochte producten die enige verandering hebben ondergaan, in de breedste zin van het woord, door toedoen van de Klant of derden. Bij een geschil heeft Klikket het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruilen of retourneren.
9.4Indien er op het moment van omruilen geen geschikt alternatief product voorhanden is, bestaat ook altijd de mogelijkheid het product om te ruilen voor een door Klikket uitgegeven tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.
9.5Indien de Klant niet de Kassabon kan overleggen zoals vereist ingevolge artikel 9.1 onder a, maar wel aan de overige in artikel 9.1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan Klikket uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, een bij Klikket gekocht product terugnemen tegen omruiling voor een of meer andere producten of tegen overhandiging van een tegoedbon (gelijk aan de aankoopprijs als vermeld op de Kassabon), mits in ieder geval ook de volgende voorwaarden worden vervuld:
a. Het product is op de datum van retourneren een product dat opgenomen is in het assortiment van Klikket.
b. De Klant toont een origineel en geldig legitimatiebewijs en stelt Klikket in staat daarvan een fotokopie te maken ten behoeve van de interne administratie van Klikket.
9.6Door Klikket uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restantbedrag na verzilvering van een door Klikket uitgegeven cadeau- of tegoedbon, ontvangt de Klant een nieuwe cadeau- of tegoedbon. Wanneer het restantbedrag echter onder een bedrag van 5 Euro komt zal dit contant aan de Klant voldaan worden.
10.Fabrieksgarantie en wettelijke garantie
10.1Op door de Klant bij Klikket gekochte producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende product of op de website van Klikket (www.klikket.nl).
10.2Klikket verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde producten, maar zal – ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 10.1 geldt – de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 B.W. onverkort nakomen tegenover de Klant. Klikket staat er in geval van non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 B.W. bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 B.W. Indien herstel of vervanging in geval van non-conformiteit onmogelijk is, dan wel in redelijkheid niet van Klikket kan worden gevergd, dan wel indien Klikket niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorg dragen, dan heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7: 22 lid 1 sub a B.W. bepaalde. Indien de reparatietermijn de grenzen van wat in redelijkheid nog van de Klant verwacht mag worden dreigt te benaderen, stelt Klikket op verzoek van de Klant een leenexemplaar ter beschikking.
10.3De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij Klikket wanneer het product is gekocht bij een vestiging van Klikket.
10.4De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de Kassabon als garantiebewijs dient.
10.5Ingeval een defect/gebrek in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens Klikket kan beroepen op garantie.
10.6Indien tijdens het door Klikket of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat het defect/gebrek veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is (wettelijke) garantie van Klikket eveneens uitgesloten.
10.7Indien tijdens het door Klikket of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen kan de Klant jegens Klikket geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 7:21 lid 6 B.W. zich voordoet, of tenzij Klikket daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
10.8Indien het type- of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op (wettelijke) garantie van Klikket.
10.9Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij Klikket alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door Klikket onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.
11.Reparaties
Reparaties waarvoor fabrieksgarantie geldt en waarbij de Klant zelf een beroep wil doen op fabrieksgarantie.
11.1Bij een defect waarvoor fabrieksgarantie geldt kan de Klant:
a. Bij producten met een ophaal- en bezorgservice (pickup & return) zelf desgewenst direct contact opnemen met de betreffende fabrikant. Het telefoonnummer staat vermeld op de Kassabon of op de website: www.klikket.nl. Op het moment dat de Klant contact opneemt met de fabrikant, moet de Klant de Kassabon steeds bij de hand hebben. b. Bij producten met een breng-in (Carry-in) fabrieksgarantie kan de Klant het product afgeven bij de servicebalie van elke vestiging van Klikket. De Klant dient een kopie van de Kassabon aan Klikket te overhandigen.
11.2Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 laat nadrukkelijk onverlet het recht van de Klant om jegens Klikket aanspraak te maken op nakoming door Klikket van de op haar als verkoper rustende dwingendwettelijke verplichtingen in geval van levering van non-conforme producten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (zie artikel 10).
Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties
11.3Indien een defect zich meer dan zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en (iii) daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats totdat twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aflevering van het betreffende product. In geval van vervanging is Klikket gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren. Indien een defect zich evenwel binnen zes (6) maanden na aflevering manifesteert en de Klant zich ter zake daarvan op non-conformiteit van het gekochte product wil beroepen, dient hij (i) zijn klacht duidelijk aan Klikket te omschrijven en (ii) aan te geven dat het defect zich binnen zes (6) maanden na aflevering heeft gemanifesteerd.
11.4Indien een defect zich meer dan twee jaar na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan Klikket aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de economische levensduur van het betreffende product.
11.5Indien Klikket de Klant gemotiveerd heeft aangegeven te twijfelen over de door de Klant gestelde non-conformiteit bij aflevering, kan Klikket de Klant voorstellen een onderzoek te (doen) instellen naar de oorzaak van het defect. Indien uit dit onderzoek volgt dat geen sprake is van non-conformiteit brengt Klikket daarvoor aan de Klant kosten, zoals ter zake van het verrichte onderzoek, in rekening.
11.6In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 11.1, brengt Klikket de kosten van reparatie aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door Klikket te willen laten repareren, brengt Klikket de Klant onderzoekskosten in rekening.
11.7Indien Klikket voornemens is onderzoeks- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig artikel 11.5 en/of 11.6, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoeks- en reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.
Garantie op uitgevoerde reparaties
11.8Op alle tegen betaling uitgevoerde reparaties als bedoeld in artikel 11.7 verleent Klikket drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Deze garantie ziet uitsluitend op het naar behoren uitgevoerd zijn door Klikket van de betreffende reparatie (inclusief eventueel vervangen onderdelen). Deze garantie ziet dus uitdrukkelijk niet op eventueel nadien ontstane gebreken in of aan gerepareerde producten als gevolg van onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of van buiten komend onheil.
Zorg dragen voor back-up
11.9Bij het verrichten van een reparatie kunnen opgeslagen gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma’s verloren gaan. De Klant dient daarom zelf zorg te dragen voor een back-up, voordat het product ter reparatie aan Klikket wordt aangeboden. Klikket is niet gehouden, noch aansprakelijk, voor het veiligstellen van aanwezige gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma’s. Ook voor het opnieuw invoeren of installeren van de betreffende gegevens, databestanden, besturingssysteem of programma’s na reparatie is de Klant zelf verantwoordelijk.
Afhalen van gerepareerde producten
11.10Gerepareerde producten kunnen alleen op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Klikket aan de Klant worden afgegeven. Klikket is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Klikket het product afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar daarvan is.
11.11Als na gereedmelding van reparatie/onderhoud het product niet wordt opgehaald zal Klikket gedurende een periode van drie maanden de klant minimaal driemaal per e-mail/telefoon laten weten dat het product gereed is. Zijn na die drie maanden de producten nog steeds niet opgehaald door de klant, dan mag Klikket de producten verkopen en de opbrengst verrekenen met de openstaande rekening.
12.Privacy
12.1Klikket verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van Klikket, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een Klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kan de Klant hierover per e-mail (via info@klikket.nl) met Klikket contact opnemen en Klikket zal aan de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien zulks door de Klant gewenst wordt de gegevens aanpassen of verwijderen, tenzij een op Klikket rustende wettelijke verplichting hieraan in de weg staat en mits de Klant als bijlage bij de betreffende e-mail een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door Klikket niet verstrekt aan derden.
13.Aansprakelijkheid
13.1Informatie op de website van Klikket is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien Klikket op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is Klikket niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.
13.2Aansprakelijkheid van Klikket tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.
14.Overmacht
14.1In geval van overmacht aan de zijde van Klikket heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Klikket, indien Klikket in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Klikket bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Klikket genoten voordeel.
15.Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
15.1Op deze algemene verkoopvoorwaarden, op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes en op iedere andere rechtsrelatie tussen Klikket en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.
15.2Alle geschillen tussen Klikket en de Klant worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.
Versie: 1.00